ဗုဒၶ လက္ေဆာင္မြန္မ်ား
အလွဴမဂၤလာနဲ႔ စည္ေဗ်ာသံ - တေယာ/ကုိတင္ရီ -(နားဆင္ၾကည့္ရန္- ႏွိပ္ပါ)
အလွဴမဂၤလာနဲ႔ မုိးဇာေဗ်ာစည္သံ - ေဌးေဌးျမင့္ -(နားဆင္ၾကည့္ရန္- ႏွိပ္ပါ)
စည္ေတာ္ၾကီးတီးကြက္ နဲ ့ သမုိင္း/-တင္မုိးခုိင္ အဂၤလိပ္လုိ ဘာျပန္သည္ -(နားဆင္ၾကည့္ရန္- ႏွိပ္ပါ)
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
ဗုဒၶ ဂါယာသုိ႔ ကုိယ္တုိင္ သြားေရာက္သကဲ့သုိ႔ ဘုရားဖူးႏုိင္ရန္
ျမတ္ဗုဒၵ၏ မဟာ ဗုဒၵ၀င္ (ၾကည့္ရန္- ႏွိပ္ပါ)
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
ဗုဒၶ၀င္ ဇာတ္ကား(၁)ျမန္မာဘာသာစာတမ္းထုိး
BUDDHA (Myanmar subtitle) ေအာင္ခ်မ္းသာ ဘုရားဖူး ပုိ႔ေဆာင္ေရးမွ ျမန္မာ ဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆုိေပးထားသည္
ဗုဒၶ၀င္ ျမန္မာ စာတမ္းထုိး ဇာတ္ကား-အပုိင္း-၁ (ၾကည့္ရန္ ႏွိပ္ပါ)
ဗုဒၶ၀င္ ျမန္မာ စာတမ္းထုိး ဇာတ္ကား- -အပုိင္း-၂ (ၾကည့္ရန္ ႏွိပ္ပါ)
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
ဗုဒၶ ၀င္ ဇာတ္ကား-ဗိမၸိသာရ ဇာတ္ကားၾကီး ၀င္းဦး။ ဦးတင္မာင္- ၾကည္ၾကည္ေဌး
ျမန္မာစကားေျပာ-အဂၤလိပ္ စာတမ္းထုိး (ၾကည့္ရန္- ႏွိပ္ပါ)
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
ရဟန္း စားရေသာဆြမ္းတနပ္ ဒါရုိက္တာ - ဦးသုခ ။- ေဇာ္လင္း- ျမတ္သစ္။ အံ့ေက်ာ္
ျမန္မာစကားေျပာ-အဂၤလိပ္ စာတမ္းထုိး (ၾကည့္ရန္- ႏွိပ္ပါ)
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
ရဟန္း မစားရေသာဆြမ္းတနပ္ ဒါရုိက္တာ - ဦးသုခ ။- ေဇာ္လင္း- ျမတ္သစ္။ အံ့ေက်ာ္
အပုိင္း၁ ။ (ၾကည့္ရန္- ႏွိပ္ပါ)
အပုိင္း ၂ ။ (ၾကည့္ရန္- ႏွိပ္ပါ)
အပုိင္း ၃ ။ (ၾကည့္ရန္- ႏွိပ္ပါ)
အပုိင္း ၄ ။ (ၾကည့္ရန္- ႏွိပ္ပါ)
အပုိင္း၅ ။ (ၾကည့္ရန္- ႏွိပ္ပါ)
အပုိင္း ၆ ။ (ၾကည့္ရန္- ႏွိပ္ပါ)
အပုိင္း ၇ ။ (ၾကည့္ရန္- ႏွိပ္ပါ)
အပုိင္း ၈ ။ (ၾကည့္ရန္- ႏွိပ္ပါ)
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
ေလာကုတၱရာ
ျဖစ္ရပ္မွန္ သုတေပး (ၾကည့္ရန္- ႏွိပ္ပါ)
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
ျမန္မာ့ရုိးရာနန္းတြင္း ရာမယဏ ဇာတ္ေတာ္ၾကီး
အပုိင္း ၁ ။ (ၾကည့္ရန္- ႏွိပ္ပါ)
အပုိင္း ၂ ။ (ၾကည့္ရန္- ႏွိပ္ပါ)
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
ဗုဒၶ ၀င္ ဇာတ္ကား(၂) ဟင္ဒီဘာသာျဖင့္
အပုိင္း၁
အပုိင္း ၂
အပုိင္း ၃
အပုိင္း ၄
အပုိင္း ၅
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

ဗုဒၶ ၀င္ ဇာတ္ကား(၃) - ဟင္ဒီဘာသာျဖင့္
Siddhartha becomes Buddha
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

ဗုဒၶ ၀င္ ဇာတ္ကား(၄) - ဟင္ဒီဘာသာျဖင့္
How did Gautama Buddha reach Enlightenment (Nirvana)?
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

ဗုဒၶ ၀င္ ဇာတ္ကား(၅) - ဟင္ဒီဘာသာျဖင့္
Historia del Buda
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

ဗုဒၶ ၀င္ ဇာတ္ကား(၆) ဟင္ဒီဘာသာျဖင့္
Buddha's Story and Battle with the Evil One
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
ဗုဒၶ ၀င္ ဇာတ္ကား(၇) - ဟင္ဒီဘာသာျဖင့္
Little Buddha - full movie
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

ဗုဒၶ ၀င္ ဇာတ္ကား(၈) ဟင္ဒီဘာသာျဖင့္
The Life of Buddha
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
ဗုဒၶ - ရုပ္ျပ ဇာတ္ကားမ်ား
ထုိင္း- ရုပ္ျပ ဇာတ္ကား
(in sinhala full movie) - ရုပ္ျပ ဇာတ္ကား
Glimpses of Buddha's Life (Hindi) - ရုပ္ျပ ဇာတ္ကား
Sri Siddhartha Gawthama --ဗုဒၶ၀င္- သမုိင္းအက်ဥ္း
The Buddha (Eng-) --ဗုဒၶ၀င္- သမုိင္းအက်ဥ္း
Sri Siddhartha Gawthama --Lord Gautama Buddha teaches Paka Brahma - ရုပ္ျပ ဇာတ္ကား
Life of the Lord Buddha in pictures --ဗုဒၶ၀င္- သမုိင္းအက်ဥ္း - ရုပ္ျပ ဇာတ္ကား
The Life of Buddha (BBC Documentary) + Eng --ဘီဘီစီ တင္ဆက္မွဳ
The Buddha - A Documentary Story Of The Buddha's Lifeဘီဘီစီ တင္ဆက္မွဳ -(၂)
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

ဗုဒၶ ျဖစ္စဥ္ ေတးသရုပ္ေဖာ္ ျပခန္း လက္ေဆာင္
၁။ဗုဒၶ ျပခန္း မိတ္ဆက္
၂။ပဋိ သေႏၶ ေနေတာ္မူခန္း
၃။ဖြားေတာ္မူခန္း
၄။ထီးနန္းစုိးစံခန္း
၅။ေတာထြက္ခန္း
၆။ဘုရား ျဖစ္ေတာ္မူခန္း
၇။ဓမၼစၾကာ တရားဦးေဟာခန္း
၈။ယႆ သတုိးသား ရဟန္းျပဳခန္း
၉။ ယေသာ္ဒယာ ကန္ေတာ့ခန္း
၁၀။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တရားေဟာခန္း
၁၁ဘိကၡဳနီ သာသနာခြင့္ျပဳခန္း
၁၂။ ေခမာ မိဖုရားအား ဆုံးမခန္း
၁၃။ ရဟန္းမ်ားတန္ခုိးမျပရန္ တားခန္း
၁၄။ အဘိ ဓမၼာ တရားေဟာခန္း
၁၅။ ဘုရားရွင္ တပါးတည္း စံေတာ္မူခန္း
၁၆။ သူေဌးေသား ဆုံးမခန္း
၁၇။ ပုဏၠားဆုံးမခန္း
၁၈။ ဆုေလးပါး ေတာင္းခန္း
၁၉။ ကာလာမသုတ္ ေဟာခန္း
၂၀။ ဂ ိလာန-မက်န္းမာသည့္ ရဟန္းျပဳစုခန္း
၂၁။ မာလုက် ပုတၱ ဆုံးမခန္း
၂၂။ ပုဏၠားၾကီအား ဂါထာ ေပးခန္း
၂၃။ ပုဏၠားထံ ဆြမ္းခံခန္း
၂၄။ ေဒ၀ဒတ္သံဃာသငိးခြဲခန္း ္
၂၅။ အဇာတသတ္ ဘုရားထံ၀င္ခန္း
၂၆။ရွင္သာရိပုတၱရာ ေလွ်ာက္ထားခန္း
၂၇။ အပၸဗာလီထံမွ ဆြမ္းခံေတာ္မူခန္း
၂၈။ ပရိနိဗၼာန္စံေတာ္မူခန္း
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

ပရိတ္တရားေတာ္မ်ား
ပရိတ္ၾကီး ၁၁ သုတ္ -မင္းကြန္းဆရာဘုရားၾကီး
ေရဆူပရိတ္ ဂုဏ္ေတာ္ကြန္ျခာ ကမၼ၀ါ္ - ဦးဥတၱမသာရ
ပဌာန္း ပရိတ္ေတာ္ (ၾကာနီကန္ ဆရာေတာ္ )
မဟာသမယသုတ္ - ဦးဇနိႏၵ
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

Burmese culture and Load Buddha Pagoda in India (2)
Burmese culture and Load Buddha Pagoda in Myanmar (3)
ျမတ္ ေရႊတိဂုံ
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

ဓမၼပူဇာေတးမ်ား
ဗုဒၵတရားစစ္ (ၾကည္ၾကည္ေဌး )ဓမၼသီခ်င္းမ်ား
ေန႔ (၇)ေန႔ ဘုရားရွိခုိး- မႏၱေလး သိန္းေဇာ္္
ဂုဏ္ေတာ္ (၉)ပါး (စုိးစႏၵာထြန္း )
ဒိဌဖလ အရပ္ ၁၀ မ်က္ႏွာ ေမတၱာပြားနည္း
အရပ္(၈)မ်က္ႏွာ ေမတၱပုိ႔
အစိေႏၱယ် (စုိးစႏၵာထြန္း )
သမၺဳေဒၶ (ရီရီသန္ ့)
ေအာင္ျခင္း(၈)ပါး (သာသနာေရး ၀န္ၾကီးဌာန) ဆုိ- တင္တင္ျမ
ပါဠိ။ ျမန္မာ --ေမတၱာပုိ႔
သဗၼဳေဒၶ သီခ်င္း- စုိးစႏၵာထြန္း
ေအာင္ျခင္း(၈)ပါး (ေဒၚေမရွင္ )
ေအာင္ျခင္း(၈)ပါး (ေဒၚမာမာေအး )
ေအာင္ျခင္း(၈)ပါး (စုိးစႏၵာထြန္း )
ေအာင္ျခင္း(၈)ပါး (ပန္းအိျဖဴ)
ဂုဏ္ေတာ္ (၉)ပါး (စုိးစႏၵာထြန္း )
ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ (ပုိးအိစံႏွင့္ အဖြဲ႔ )
(နန္းေတာ္ေရွ ့ဆရာတင္၏) စည္ေတာ္ၾကီး - မာမာေအး -(နားဆင္ၾကည့္ရန္- ႏွိပ္ပါ)
ဆြမ္းေတာ္ဗ်ိဳ႔

ကဗ်ာလြတ္အက တီးလုံး

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
ထူးဆန္းေထြလာ ေခြးတုိ႔ရြာ ျပဇာတ္
-(ၾကည့္ရန္- ႏွိပ္ပါ)
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
ျမန္မာ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား၊စာေပခ်စ္သူမ်ားကို အစဥ္္ေလးစားစြာျဖင့္--

(ဟစ္တိုင္ ၀ိုင္းေတာ္သား အယ္ဒီတာ စာတည္းမ်ား)

www.hittaing.org
www.hittai.org
www.hittai.net